ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 

  ประกาศ


  ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในสำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 2021-11-30 5
  ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารอื่นๆ เพื่อการติดต่อเกี่ยวกับการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งการประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมในสำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 2021-11-30 5
  ยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้กับประชาชนในการรับนักเรียนเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 2021-11-30 1
  ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อการรับชำระภาษีป้ายในสำนักงานเทศบาลเมืองากาญจนบุรี 2021-11-30 5
  ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในสำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 2021-11-30 4
  ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอปรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในสำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 2021-11-30 8
  ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบื้ยความพิการในสำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 2021-11-30 10
  ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารในสำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 2021-11-30 6
  ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการขุดดินและถมดินในสำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 2021-11-30 4
  ยกเลิการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อใช้ในการติดขอรับบริการจากสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 2021-11-30 2
  บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2565 2021-11-23 2
  การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 8 ปี พ.ศ.2564 2021-11-18 2
  การให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ 2021-11-15 1
  ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 2021-10-29 4
  ประกาศเทศบาลเมืองกาญจนบุรี เรื่องรายงานการับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 2021-10-28 1
  ขออนุมัติจัดทำประกาศการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และ การปิดประกาศการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 2021-10-26 2
  ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 2021-10-20 6
  ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 2021-10-11 1
  แจ้งผลการพิจารณาการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์ของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ตามมติคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 2021-09-23 1
  ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 2021-09-03 2

 

  ทั้งหมด 150 รายการ รวมทั้งหมด : 8 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7]  หน้าถัดไป>>

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  12
   เดือนนี้ : 60
   ปี พ.ศ.นี้ : 4,070
   ทั้งหมด : 504,845
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

 
19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
Email : admin@muangkan.go.th, 4710101@dla.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788