ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 

  ข่าวทั่วไป


  ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี แก้ไขครั้งที่ 3/2565 2022-05-20 8
  รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 2022-05-17 16
  ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา ทางด้านกายภาพ เคมี และจุลชีววิทยา ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึง เดือนกันยายน 2564 จากประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนบุรี 2022-05-12 28
  นายวสันต์ ภูษิตกาญจนา นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี พร้อมด้วย นางสาวปัทมาพร เหลืองสอาด รองนายกเทศมนตรีและนางสุนันท์ ไสยะหุต เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี ได้ลงพื้นที่เพื่อมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ นางสาววารี บุญญรักษ์ธัญญา (ผู้ 2022-05-11 19
  กำหนดการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง สำหรับเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 2022-05-06 14
  ตรวจสอบอาหารและเครื่องดื่มตามเกณฑ์อาหารสะอาดปลอดภัยของกระทรวงสาธารณสุขและรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามมาตรการณ์ป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด 2022-05-06 14
  การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 2022-05-06 4
  โรงเรียนเทศบาล 3(บ้านบ่อ) จัดการประชุมผู้ปกครอง โดยมีนายวสันต์ ภูษิตกาญจนา นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี เป็นประธาน 2022-05-06 3
  ประชาคมจัดทำแผนชุมชนชุมชนดอนรัก 2022-05-05 23
  เทศบาลเมืองกาญจนบุรี #ขอขอบพระคุณมูลนิธิกวงอิมสุนทรธรรม ซึ่งได้นำแอลกฮอลล์จำนวน 40 ลัง และชุดตรวจ ATK จำนวน 1 ลัง มามอบให้กับเทศบาลเมืองกาญจนบุรี โดยมีนายวสันต์ ภูษิตกาญจนา นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี เป็นผู้รับมอบ 2022-05-03 20
  ประกาศเทศบาลเมืองกาญจนบุรี เรื่อง นโยบายนายกฯ 2022-04-28 20
  รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน-ประจำปี-พ.ศ.2564 2022-04-28 9
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันทุกจริต ประจำปี พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) 2022-04-26 12
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) 2022-04-26 8
  รายงานสถิติการับแจ้งเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส การทุจริตและประพฤติมิชอบ 2022-04-26 4
  การประชุมคณะกรรมการการศึกษาเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 2022-04-26 2
  รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 รายไตรมาสที่ 2 ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2565 2022-04-25 10
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมารายบุคคล ตำแหน่งจ้างเหมาบริการครูสอนภาษาอังกฤษ (ชาวต่างประเทศ) ตามโครงการจ้างสอนภาษาต่างประเทศในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 2022-04-22 5
  เทศบาลเมืองกาญจนบุรีนำโดย นายวสันต์ ภูษิตกาญจนา นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรีพร้อมทีมงาน ลงพื้นที่ดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเรียบร้อยแล้ว 2022-04-21 2
  การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ครั้งที่ 2/2565 2022-04-07 4

 

  ทั้งหมด 349 รายการ รวมทั้งหมด : 18 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17]  หน้าถัดไป>>

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  12
   เดือนนี้ : 252
   ปี พ.ศ.นี้ : 1,695
   ทั้งหมด : 506,853
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

 

check e-mail
19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
Email : admin@muangkan.go.th, saraban@muangkan.go.th
4710101@dla.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788