ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 

  ข้อมูล กองสวัสดิการสังคม
 


 

 

กองสวัสดิการสังคม

 

        มีหน้าที่รับผิดชอบดูแล เกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ประชาชน เด็ก เยาวชน คนชรา คนพิการทุพพลภาพ ผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลน ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆประกอบด้วย งานสังคมสงเคราะห์ และงานพัฒนาชุมชน

 

งานสังคมสงเคราะห์

      มีหน้าที่เกี่ยวกับการสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยากขาดแคลน ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆสงเคราะห์คนชรา คนพิการและทุพพลภาพ งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการสังคมสงเคราะห์

 

งานพัฒนาชุมชน

      มีหน้าที่เกี่ยวกับการสำรวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน การฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน การจัดทำโครงการช่วยเหลือในด้านต่างๆ ให้แก่ชุมชน การพัฒนาปรับปรุงชุมชนในเขตเทศบาลให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความอยู่ดีกินดีตามความจำเป็นพื้นฐานของประชาชน งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการสังคมสงเคราะห์

 

ประกอบด้วยฝ่ายต่างๆ ดังนี้

 

     งานธุรการ

 

     ฝ่ายสังคมสงเคราะห์

 

        -   งานสังคมสงเคราะห์

 

     ฝ่ายพัฒนาชุมชน

 

        -   งานพัฒนาชุมชน

 

        -   งานชุมชนเมือง
  ประชาสัมพันธ์ ส่วน กองสวัสดิการสังคม
   ภาพบูรณาการร่วมกันเพื่อลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม (กลุ่มเปราะบาง) ในพื้นที่เขตความรับผิดชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2021-11-29
  ภาพกิจกรรมการลงพื้นที่ดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมที่พักอาศัยของผู้พิการ 2021-11-29
  ภาพการมอบเครื่องแท็บเล็ต มูลค่า 2,500 บาท จำนวน 1 เครื่อง ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 5  2021-11-15
  ภาพกิจกรรมการลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมบ้านคนพิการในชุมชนประชาภิบาล 2021-11-10
  ภาพกิจกรรม"กต.ตม.จว.กาญจนบุรีจิตอาสามาด้วยใจ ห่วงใยสังคม"   2021-11-05
  ภาพการลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมบ้านคนพิการในชุมชนประชาภิบาล 2021-11-05
  เทศบาลเมืองกาญจนบุรี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1/2565 2021-11-05
  ภาพการทำงานเจ้าหน้าที่งานสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 2021-10-29
  ภาพการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านติดตามครอบครัวผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ในพื้นที่ชุมชนจงเจริญ  2021-10-29
  ภาพการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคม 2021-10-29

 

  ทั้งหมด 73 รายการ รวมทั้งหมด : 8 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7]  หน้าถัดไป>>

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  12
   เดือนนี้ : 60
   ปี พ.ศ.นี้ : 4,070
   ทั้งหมด : 504,845
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

 
19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
Email : admin@muangkan.go.th, 4710101@dla.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788