ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียนเรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการสร้างและพัฒนานวัฒกรรมการเรียนการสอน
#โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียนเรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการสร้างและพัฒนานวัฒกรรมการเรียนการสอน
วันนี้ (วันที่ 15 มกราคม 2565) เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
.
นายวสันต์ ภูษิตกาญจนา นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน (อบรมและศึกษาดูงาน) เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการสร้างและพัฒนานวัฒกรรมการเรียนการสอนแก่บุคลากรทางการศึกษาฯ" พร้อมด้วย นายเกรียงไกร จงเจริญ ,นายอุดม เหลืองสด รองนายกเทศมนตรี ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ผู้อำนวยการสถานศึกษาและ พนักงานครูเทศบาล เข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียงกัน
ด้วยงานศึกษานิเทศน์ กองการศึกษา เทศบาลเมืองกาญจนบุรี ได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นตามนโยบายของนายกเทศมนตรี ที่เน้นในเรื่องการพัฒนาด้านการศึกษา และเพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานครูในสังกัดเทศบาล ส่งเสริมให้ครูพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คุณภาพงานวิชาการ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการสร้างและพัฒนานวัฒกรรมการเรียนการสอน (รหัสหลักสูตร 62170) ให้สอดคล้องกับบริบทและเป้าหมายของสถานศึกษา โดยมีผู้เข้ารัยการอบรมในโครงการฯ ครั้งนี้จำนวน 60 คน โดยมี นายสมศักดิ์ บุญพา ข้าราชการครู คศ.4 ระดับเชี่ยวชาญ เป็นวิทยากรในการอบรมโครงการฯ ในครั้งนี้
ซึ่งในการอบรมระยะที่ 1 นี้จะอบรมด้วยกันทั้งหมด 3 วัน คือในวันที่ 15 ,วันที่ 22 - 23 มกราคม 2565

  

ขยายภาพ