ประมวลภาพกิจกรรม
นายวสันต์ ภูษิตกาญจนา นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรีเป็นประธานเปิด
(วันที่ 7 มกราคม 2565) เวลา 09.00 น. ณ หองประชุม อาคาร 1 ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
.
นายวสันต์ ภูษิตกาญจนา นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรีเป็นประธานเปิด"ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกาญจนบุรี" พร้อมด้วย นางสาวปัทมาพร เหลืองสอาด รองนายกเทศมนตรี นางสุนันท์ ไสยะหุต เลขานุการนายกเทศมนตรี นางอุษา พูลศิริ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม คณะกรรมการและผู้ประสานงาน 27 ชุมชน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
โดยจัดประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกาญจนบุรี โดยมีวาระการประชุมชี้แจงเรื่องการแต่งตั้งผู้ประสานงานเพื่อให้การดำเนินงานรวมถึงการจัดประชุมใหญ่ ประชุมวิสามัญ และการจัดกิจกรรมต่างๆ
จากนั้น นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรีและรองนายกเทศมนตรี ได้ร่วมกันมอบผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชนิดผงสูตรโปรตีนสูง เพื่อช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อ แคลเซียม แก่คณะกรรมการและผู้ประสานงานชมรมผู้สูงอายุที่เข้าร่วมประชุมฯ

  

ขยายภาพ