ประมวลภาพกิจกรรม
นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรีแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
#นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรีแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
วันนี้ (วันที่ 6 มกราคม 2565) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอาคาร 2 ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
นายวสันต์ ภูษิตกาญจนา นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรีเป็นประธานเปิด “การประชุมคณะกรรมการประสานงานศูนย์อาสาสมัครปองกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลเมืองกาญจนบุรี ครั้งที่ 1/2565 โดยในการประชุมในครั้งนี้ นายวสันต์ ภูษิตกาญจนา นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี ได้มอบนโยบายการบริหารราชการ และร่วมกันพิจารณา ทั้งสิ้น 4 เรื่องด้วยกัน ดังนี้
1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานศูนย์อาสาสมัครปองกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลเมืองกาญจนบุรี
2. การจัดตั้งฝ่าย ในการปฏิบัติงาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553 ข้อ 23
3. การมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ ของสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
4. การเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยง สิทธิ์และสวัสดิการ ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

  

ขยายภาพ