ประมวลภาพกิจกรรม
อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรีที่มารับการฉีดวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" เข็มที่ 2 จำนวน 1400 คน
วันนี้ (วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564) เวลา 08.00 น. ณ ศูนย์บริการฉีดวัคซีน ห้องประชุมบุษราคัม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี
นายวสันต์ ภูษิตกาญจนา นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี พร้อมด้วย นางสุนันท์ ไสยะหุต เลขานุการนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ได้ร่วมกันดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรีที่มารับการฉีดวัคซีน ”ซิโนฟาร์ม” เข็มที่ 2 จำนวน 1400 คน โดยการเข้ารับการฉีดวัคซีนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

  

ขยายภาพ