ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 
 รายงานการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินโครงการฯ  

เทศบาลเมืองกาญจนบุรี

 

 
 

 

 

 
ผู้เขียน : nirut วันที่ :2022-02-14 02:08:31 แก้ไชวันที่ :  
 
  รายงานการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2564
  แสดงขอ้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจิตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
  ผลการดำเนินงานจัดการความเสี่ยง
  สถิติผู้สูงอายุที่มาลงทะเบียน
  สถิติผู้พิการที่มาลงทะเบียน
  ข้อมูลสถิติการติดตามให้การช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ข้อมูลสถิติการเยี่ยมบ้านผู้ต้องราชทัณฑ์
  คู้มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
  รายการประชาชนที่มาชำระภาษี
  สรุปยอดรวมผู้มาขอรับใบอนุญาต
  จำนวนผู้มาขอใบอนุญาตแต่ละเดือน
  รายงานสถิติการให้บริการโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  รายงานสถิติการให้บริการของจำนวนผู้มารับ
  รายงานสถิติการให้บริการของจำนวนผู้มารับ
 

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  10
   เดือนนี้ : 310
   ปี พ.ศ.นี้ : 2,125
   ทั้งหมด : 507,283
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

 

check e-mail
19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
Email : admin@muangkan.go.th, saraban@muangkan.go.th
4710101@dla.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788