ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 
 ระเบียบว่าด้วยการคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล-พ.ศ.-2564  

กองสวัสดิการ

 

 
 

 

 

 
ผู้เขียน : nirut วันที่ :2021-05-13 16:24:11 แก้ไชวันที่ :  
 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผน
  ระเบียบมท.ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)
  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
  ระเบียบ มท.ว่าด้วยข้อบังคับประชุมสภาท้องถิ่น
  ระเบียบ มท.ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่2)
  ระเบียบ มท.ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท.
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของอปท. พ.ศ.2552
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของอปท. (ฉ.3) พ.ศ.2561
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการของอปท. พ.ศ. 2553
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินความพิการของอปท.(ฉ.2) พ.ศ. 2559
  ระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน ว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ. 2562
 

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  11
   เดือนนี้ : 311
   ปี พ.ศ.นี้ : 2,126
   ทั้งหมด : 507,284
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

 

check e-mail
19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
Email : admin@muangkan.go.th, saraban@muangkan.go.th
4710101@dla.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788