ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 
 ลงพื้นที่ดำเนินการจัดประชุมประชาคม ในการจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2564  


กองสวัสดิการฯ

เทศบาลเมืองกาญจนบุรี *ลงพื้นที่ดำเนินการจัดประชุมประชาคม ในการจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2564

เทศบาลเมืองกาญจนบุรี โดย งานชุมชนเมือง กองสวัสดิการสังคม ร่วมกับ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองวิชาการและแผนงาน ได้ลงพื้นที่ดำเนินการจัดประชุมประชาคม ตาม“โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2564” เพื่อรับฟังปัญหา ความต้องการ และแนวทางในการพัฒนาของแต่ละชุมชน ตลอดจนร่วมกันกำหนดทิศทางการพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการที่แท้จริง  โดยมีประชาชนเข้าร่วมในการประชุมประชาคม พร้อมกับนำเสนอปัญหาและความต้องการด้านต่างๆ อันจะนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพต่อไป

 กำหนดการจัดทำ/ทบทวน/ปรับปรุง แผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองกาญจนบุรี
ที่ วัน เดือน ปี เวลา ชุมชน สถานที่ หมายเหตุ
1 วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม  2564 09.00 น. เตาปูน 3 บริเวณที่ทำการชุมชน ประชาคมแล้วเสร็จ
2 วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม  2564 17.00 น. ร่วมพัฒนา บริเวณลานกลางหมู่บ้าน ประชาคมแล้วเสร็จ
3 วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 09.00 น. สถานีรถไฟดอนรัก บริเวณอู่ช่างเผือก ประชาคมแล้วเสร็จ
4 วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 15.00 น. ดอนรัก บริเวณหน้าบ้านประธานชุมชน ประชาคมแล้วเสร็จ
5 วันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 10.00 น. แม่น้ำแคว บริเวณที่ทำการชุมชน ประชาคมแล้วเสร็จ
6 วันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 15.00 น. วังใหญ่ บริเวณบ้านเจริญสุข ประชาคมแล้วเสร็จ
7 วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม  2564 09.00 น. บ้านเหนือ 1   ,  บ้านเหนือ 2 ลานพิกุล ประชาคมแล้วเสร็จ
      บ้านเหนือ 3
8 วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม  2564 16.00 น. ซอยโรงน้ำแข็ง บริเวณที่ทำการชุมชน ประชาคมแล้วเสร็จ
9 วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 17.00 น. ปิ่นทอง บริเวณที่ทำการชุมชน ประชาคมแล้วเสร็จ
10 วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 18.00 น. ศาลากลาง บ้านประธานชุมชน ประชาคมแล้วเสร็จ
11 วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 09.30 น. บ้านบ่อ บริเวณที่ทำการชุมชน ประชาคมแล้วเสร็จ
12 วันจันทร์ที่  19 เมษายน 2564 17.00 น. จงเจริญ สวนหย่อมหน้าหมู่บ้าน ประชาคมแล้วเสร็จ

 

 

 
 

 

 

 
ผู้เขียน : nirut วันที่ :2021-05-12 08:39:43 แก้ไชวันที่ :  
 
 

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  12
   เดือนนี้ : 252
   ปี พ.ศ.นี้ : 1,695
   ทั้งหมด : 506,853
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

 

check e-mail
19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
Email : admin@muangkan.go.th, saraban@muangkan.go.th
4710101@dla.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788