ค้นหาในเว็บ
  
 
 
   ประกาศผลการเสนอราคา
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน งานการเงินและบัญชี กองคลัง 2022-06-07
  ประกาศผู้ชนะการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน) สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1 รายการ 2022-06-07
  ประกาศผู้ชนะการซื้อวัสดุกีฬา กองการศึกษา จำนวน 6 รายการ 2022-06-07
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 81-8693 กาญจนบุรี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 9 รายการ 2022-06-07
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 83-0765 กาญจนบุรี 2022-06-07
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 83-0512 กาญจนบุรี 2022-06-07
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดอบรมให้ความรู้ทางวิชาการตามโครงการอบรมให้ความรู้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ประจำปี 2565 2022-06-07
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถบบเสียงตามสายเทศบาลเมืองกาญจนบุรี กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จำนวน 6 รายการ 2022-06-07
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) รถบรรทุกน้ำ 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน ป 8372 งานบำบัดน้ำเสีย สำนักช่าง 1 รายการ 2022-06-07
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานบำบัดน้ำเสีย สำนักช่าง จำนวน 8 รายการ 2022-06-07
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม จำนวน 7 รายการ 2022-06-07
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตามโครงการทำหมันสุนัขและแมวประจำปี 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 16 รายการ 2022-06-07
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถดูดสิ่งปฏิกูลหมายเลขทะเบียน 81-7411 กาญจนบุรี งานบำบัดน้ำเสีย สำนักช่าง จำนวน 1 รายการ 2022-06-07
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ ฟอร์ด หมายเลขทะเบียน กง-1244 2022-06-07
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน กองการเจ้าหน้าที่ จำนวน 12 รายการ 2022-06-07
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (ตั่ว6ท่อน) งานผลประโยชน์ กองคลัง จำนวน 1 รายการ 2022-06-07
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานเฉพาะกิจแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเร่งด่วนเฉพาะหน้ากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (คนที่2) 2022-05-30
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานสวนสาธารณะ สำนักช่าง จำนวน 4 รายการ 2022-05-30
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานเฉพาะกิจแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเร่งด่วนเฉพาะหน้ากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (คนที่1) 2022-05-30
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) รถยนต์บรรทุกหมายเลขทะเบียน 81-6998 งานสวนสาธารณะ สำนักช่าง จำนวน 1 รายการ 2022-05-30
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 81-8690 กาญจนบุรี 2022-05-30
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสารประจำเดือนมิถุนายน 2565 กองสาธารณสุขฯ 2022-05-30
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน งานรักษาความสงบเรียบร้อย ฝ่ายปกครองสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 9 รายการ 2022-05-30
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา จำนวน 6 รายการ 2022-05-30
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำหรับใช้ในโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ประจำปี 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 รายการ 2022-05-30
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ประจำปี 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 4 รายการ 2022-05-30
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำหรับใช้ในโครงการรณงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออกประจำปี 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 รายการ 2022-05-30
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร สำนักช่าง จำนวน 2 รายการ 2022-05-30
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการตีเส้นจราจรและเครื่องหมายพื้นทางถนนแสงชูโต บริเวณหน้าร้านก๊อกคาร์ไฮเอ็นถึงหน้าโรงแรมศรีเมืองกาญจนบุรี และถนนหลักเมืองฯ 2022-05-30
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายไวนิลบนสะพานคนเดินข้ามหน้าโรงเรียนวิสุทธรังษี  2022-05-17
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 82-7987 กาญจนบุรี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 9 รายการ 2022-05-17
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถประชาสัมพันธ์ หมายเลขทะเบียน บต 206 กาญจนบุรี 2022-05-17
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED) แบบ Smart 2022-05-17
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (เครื่องนำทาง GPS) สำหรับรถบรรทุกน้ำ 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 82-7736 สำนักช่าง จำนวน 1 เครื่อง 2022-05-17
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ สำนักช่าง จำนวน 3 รายการ 2022-05-17
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศฯ งานการเงินและบัญชี กองคลัง จำนวน 2 รายการ 2022-05-17
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการสำรวจและจัดทำเบียนผู้ใช้บริการเก็บขยะมูลฝอยฯ 2022-05-17
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการตามสอบสารปนเปื้อนประจำปี 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 20 รายการ 2022-05-17
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างครูชาวต่างประเทศปฏิบัติหน้าที่สอนภาษาอังกฤษ ตามโครงการจ้างสอนภาษาต่างประเทศในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 2022-05-17
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างครูชาวต่างประเทศปฏิบัติหน้าที่สอนภาษาอังกฤษ ตามโครงการจ้างสอนภาษาต่างประเทศในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี สำหรับโรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์) 2022-05-17

 

  ทั้งหมด 1741 รายการ รวมทั้งหมด : 44 หน้า : << ย้อนกลับ  [1] 2 [3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43]  หน้าถัดไป>>

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  12
   เดือนนี้ : 48
   ปี พ.ศ.นี้ : 2,223
   ทั้งหมด : 507,381
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

 

check e-mail
19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
Email : admin@muangkan.go.th, saraban@muangkan.go.th
4710101@dla.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788