ค้นหาในเว็บ
  
 
 
   ประกาศผลการเสนอราคา
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายไวนิลบนสะพานคนเดินข้ามหน้าโรงเรียนวิสุทธรังษี  2022-05-17
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 82-7987 กาญจนบุรี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 9 รายการ 2022-05-17
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถประชาสัมพันธ์ หมายเลขทะเบียน บต 206 กาญจนบุรี 2022-05-17
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED) แบบ Smart 2022-05-17
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (เครื่องนำทาง GPS) สำหรับรถบรรทุกน้ำ 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 82-7736 สำนักช่าง จำนวน 1 เครื่อง 2022-05-17
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ สำนักช่าง จำนวน 3 รายการ 2022-05-17
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศฯ งานการเงินและบัญชี กองคลัง จำนวน 2 รายการ 2022-05-17
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการสำรวจและจัดทำเบียนผู้ใช้บริการเก็บขยะมูลฝอยฯ 2022-05-17
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการตามสอบสารปนเปื้อนประจำปี 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 20 รายการ 2022-05-17
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างครูชาวต่างประเทศปฏิบัติหน้าที่สอนภาษาอังกฤษ ตามโครงการจ้างสอนภาษาต่างประเทศในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 2022-05-17
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างครูชาวต่างประเทศปฏิบัติหน้าที่สอนภาษาอังกฤษ ตามโครงการจ้างสอนภาษาต่างประเทศในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี สำหรับโรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์) 2022-05-17
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างครูช่าวต่างประเทศปฏิบัติหน้าที่สอนภาษาอังกฤษตามโครงการจ้างสอนภาษาต่างประเทศในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี สำหรับโรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม) 2022-05-17
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานเทศกิจ สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 11 รายการ 2022-05-17
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (จำนวน 3 รายการ) สำนักช่าง 2022-05-17
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัดเทศบาล 2022-05-17
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (จำนวน 3 รายการ) สำนักช่าง 2022-05-17
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อชุดตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ประเภท Rapid Test Antigen Test Kit  (ATK) ตามโครงการเฝ้าระวังและคัดกรองประเมินความเสี่ยงเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) เชิงรุก 2022-05-17
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย งานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1 รายการ 2022-05-17
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์) งานทะเบียนราษฎร ฝ่ายปกครอง 2022-05-17
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุจราจร งานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 3 รายากร 2022-05-17
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประจำเดือนมิถุนายน 2565 กองคลัง จำนวน 3 รายการ 2022-05-17
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมกล้องวงจรเปิดบริเวณแยกหน้าศาลากลาง สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 3 รายการ 2022-05-17
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประจำเดือนพฤษภาคม 2565 กองการศึกษา 2022-05-17
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างครูชาวต่างประเทศปฏิบัติหน้าที่สอนภาษาอังกฤษ ตามโครงการจ้างสอนภาษต่างประเทศในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี สำหรับโรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ) 2022-05-17
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปั้มนูนคำว่าเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ด้านล่างกระดาษเอ 4 ขนาด 80 แกรม งานผลประโยชน์ฯ กองคลัง 2022-05-17
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประดับตกแต่งไฟประดับอาคารศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี 2022-05-09
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 82-7987 กาญจนบุรี 2022-05-09
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 2 รายการ 2022-05-09
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 รายการ 2022-05-09
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 83-0512 กาญจนบุรี 2022-05-09
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายซื่่อสำนักช่างและป้ายสำหรับใส่ชื่อพร้อมตำแหน่งติดหน้าห้องสำนักช่าง 2022-05-09
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานช่วยงานเขียนแบบ สำนักช่าง 2022-05-09
  การประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP  2022-05-02
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 2022-05-02
  ประกาศผู้ชนะการจ้างเติมน้ำยาเคมีเครื่องดับเพลิงยกหิ้วชนิิดเคมีแห้งขนาด 15 ปอนด์ งานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1 รายการ 2022-05-02
  ประกาศชนะการซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำนักช่าง จำนวน 9 รายการ 2022-05-02
  ประกาศผู้ชนะการจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 81-5692 กาญจนบุรี กองสาธารณสุขและสิ่งวดล้อม จำนวน 8 รายการ 2022-05-02
  ประกาศผู้ชนะการจ้างซ่อมมอเตอร์ปั้มน้ำ (บริเวณบ่อบำบัดน้ำเสีย) สำนักช่าง จำนวน 6 รายการ 2022-05-02
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประจำเดือนพฤษภาคม 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 รายการ 2022-05-02
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กง 1242 กองการศึกษา 2022-05-02

 

  ทั้งหมด 1672 รายการ รวมทั้งหมด : 42 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41]  หน้าถัดไป>>

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  12
   เดือนนี้ : 252
   ปี พ.ศ.นี้ : 1,695
   ทั้งหมด : 506,853
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

 

check e-mail
19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
Email : admin@muangkan.go.th, saraban@muangkan.go.th
4710101@dla.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788