ค้นหาในเว็บ
  
 
 
   ประกาศผลการเสนอราคา
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน งานผลประโยชน์ กองคลัง จำนวน 15 รายการ 2021-12-03
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม จำนวน 1 รายการ 2021-12-03
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประจำเดือนธันวาคม 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 2021-12-03
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม จำนวน 2 รายการ 2021-12-03
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ งานแผนที่ภาษีฯ กองคลัง 2021-12-03
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 3 รายการ 2021-11-30
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม จำนวน 4 รายการ 2021-11-30
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและเพิ่มเติมระบบโทรศัพท์ภายใน สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 6 รายการ 2021-11-30
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) รถยนต์บรรทุกน้ำหมายเลขทะเบียน 81-9220 กาญจนบุรี งานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล 2021-11-29
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประจำเดือนธันวาคม 2564 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 2021-11-29
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง กองการเจ้าหน้าที่ 2021-11-29
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) รถยนต์ดับเพลิงหมายเลขทะเบียน น 9791 กาญจนบุรี งานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล 2021-11-29
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำนักงานเทศบาล 2021-11-22
  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2021-11-22
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุจราจร (กระจกโค้ง) งานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล 2021-11-22
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (ม่านปรับแสงและวอลเปเปอร์ติดผนังห้อง) สำนักปลัดฯ 2021-11-22
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์) 2021-11-22
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ) 2021-11-22
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์สื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบปฏิทินแขวนเทศบาลเมืองกาญจนบุรีปี 2565 2021-11-22
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด วัดไชยชุมพลชนะสงคราม 2021-11-22
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี (เตาปูน 3 ) 2021-11-22
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์) 2021-11-22
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 2021-11-22
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออหาคารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนเทศบาล 2 ประชาภิบาล) 2021-11-22
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม) 2021-11-22
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 2021-11-22
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสัวฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 2021-11-22
  ประกาศชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี 2021-11-22
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ดับเพลิงหมายเลขทะเบียน บธ 7075 งานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล 2021-11-22
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัดเทศบาล 2021-11-15
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564 2021-11-15
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ประจำตำแหน่งปลัดเทศบาลกาญจนบุรี ยีึ่ห้อ TOYOTA FORTUNER หมายเลขทะเบียน กธ 5269 กาญจนบุรี 2021-11-15
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประจำเดือนพฤศจิกายน 2564  กองคลัง จำนวน 3 รายการ 2021-11-09
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ 2021-11-09
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประจำเดือนตุลาคม 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 2021-11-05
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องโทรศัพท์ฺเคลื่อนที่) สำหรับนายกเทศมนตรี 2021-11-05
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 งานบำบัดน้ำเสีย  สำนักช่าง 2021-11-05
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเช่าเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ (ติดตั้งพร้อมรื้อถอน) 2021-10-28
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อผ้าม้วนสีขาว เพื่อใช้ประดับตกแต่งบริเวณเต็นท์ สำนักปลัดเทศบาล 2021-10-28
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าตู้ควบคุมสัญญาณไฟฟ้จราจร บริเวณแยกชุกโดน 2021-10-28

 

  ทั้งหมด 1362 รายการ รวมทั้งหมด : 35 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34]  หน้าถัดไป>>

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  12
   เดือนนี้ : 60
   ปี พ.ศ.นี้ : 4,070
   ทั้งหมด : 504,845
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

 
19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
Email : admin@muangkan.go.th, 4710101@dla.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788