ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 


วันที่ 7 ตุลาคม 2564) เวลา 08.00 น. ณ ศูนย์บริการฉีดวัคซีน ห้องประชุมบุษราคัม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี นายวสันต์ ภูษิตกาญจนา นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี พร้อมด้วย นายเกรียงไกร จงเจริญ รองนายกเทศมนตรี นางสาวปัทมาพร เหลืองสอาด รองนายกเทศมนตรี นางสุนันท์ ไสยะหุต เลขานุการนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
 
นายวสันต์ ภูษิตกาญจนา นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี พร้อมด้วย นายเกรียงไกร จงเจริญ รองนายกเทศมนตรีนางสาวปัทมาพร เหลืองสอาด รองนายกเทศมนตรี นางสุนันท์ ไสยะหุต เลขานุการนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ได้ร่วมกันดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรีที่มารับการฉีดวัคซีน ?ซิโนฟาร์ม?
 

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  12
   เดือนนี้ : 60
   ปี พ.ศ.นี้ : 4,070
   ทั้งหมด : 504,845
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

 
19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
Email : admin@muangkan.go.th, 4710101@dla.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788