ค้นหาในเว็บ
  
 
 


 

ยื่นแบบฟอร์มออนไลน์ แบบคําขอข้อมูลข่าวสาร
 
เขียนที่
วันที่
   
ข้าพเจ้า
คำนำหน้าชื่อ  ชื่อ-สกุล   อายุ 
อาชีพ 
อยู่บ้านเลขที่ 
  หมู่ที่      ตรอก/ซอย 
ถนน 
 แขวง/ตำบล 
เขต/อำเภอ 
  จังหวัด 
โทรศัพท์ 
มีความประสงค์
ขอรับบริการข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
โดย
ขอตรวจดู ขอคัดสําเนา ขอคัดสําเนาทีมีคํารับรองถูกต้อง
ในเรื่องต่อไปนี้
เพือใช้ประโยชน์ (ถ้ามี)
กรุณากรอกผลรวม ให้ถูกต้อง
23 + 64 =
 
 

 

 

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  9
   เดือนนี้ : 309
   ปี พ.ศ.นี้ : 2,124
   ทั้งหมด : 507,282
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

 

check e-mail
19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
Email : admin@muangkan.go.th, saraban@muangkan.go.th
4710101@dla.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788