ค้นหาในเว็บ
  
 
 
 


9. หน่วยตรวจสอบภายใน

                   มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานจัดทำแผนการตรวจอบภายในประจำปี  งานการตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสารการรับการจ่ายเงินทุกประเภทตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี งานตรวจสอบ การสรรหาพัสดุและทรัพย์สิน การเก็บรักษาพัสดุและทรัพย์สิน งานตรวจสอบการทำประโยชน์ จากทรัพย์สินของเทศบาล งานตรวจสอบ ติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด  งานวิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัด คุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่าง ๆ งานประเมินการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจงานรายงานผลการตรวจสอบภายใน งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำแนวทางแก้ไข  ปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจและผู้เกี่ยวข้อง งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย  ดังนี้

                  (๑) งานตรวจสอบบัญชี ทะเบียน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

                  (๒) งานตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงิน

                  (๓) งานตรวจสอบเอกสารการรับเงินทุกประเภท

                  (๔) งานตรวจสอบภาษีทั้งภายนอกและภายใน

                  (๕) งานตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี การจัดเก็บรายได้

                  (๖) งานตรวจสอบพัสดุและการเก็บรักษา

                  (๗) งานตรวจสอบทรัพย์สินของเทศบาล

                  (๘) งานตรวจสอบการทำประโยชน์ทรัพย์สินของเทศบาล

                  (๙) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 


 

 
 

 

 

 
ผู้เขียน : admin วันที่ :2013-01-28 22:26:57 แก้ไชวันที่ : 2022-03-04 03:32:48  

  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล)
  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)
  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม)
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์)
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม)
 

   วันนี้ :  12
   เดือนนี้ : 48
   ปี พ.ศ.นี้ : 2,223
   ทั้งหมด : 507,381
 

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

 

check e-mail
19/1 ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
Email : admin@muangkan.go.th, saraban@muangkan.go.th
4710101@dla.go.th
โทร 034-511502 ,    FAX 034-514788